Aprenentatge

Inici  >>  Aprenentatge

Introducció

Les nostres pràctiques es fonamenten en l’aposta per la confiança en la capacitat de cada nen i de cada nena per aprendre, afavorit per un ambient ric en estímuls.
Entenem el procés formatiu de l’infant com un camí de desenvolupament integral de l’individu, que respecta la persona, el seu ritme de desenvolupament i compren la importància de cada moment i etapa en si mateixa.
Prenem el compromís de vetllar pel benestar emocional i social que afavoreix el desenvolupament saludable físic i emocional.
L’escola opta per les metodologies que afavoreixen el protagonisme de l’infant en el seu procés d’aprenentatge.
L’infant accedirà al coneixement i al desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició de les competències a partir de la investigació i l’experimentació, buscant la motivació intrínseca dels aprenentatges. El mestre esdevé un mediador en aquest procés. Les TAC -Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement- esdevenen una eina d’ús habitual.

Treball per projectes

El treball en gran grup, esta plantejat a partir de l’interès dels infants i de les seves petites històries, per anar evolucionant cap al treball per projectes.
Darrera del que s’anomena treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com el centre educatiu i el professorat han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les.
En el treball per projectes es dóna molta importància als aspectes metacognitius, és a dir, a fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació. Dit d’una altra manera, als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge en el procés de recerca i adquisició de coneixements.
La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Aquest plantejament ens permet compartir objectius d’aprenentatge i metodologies de recerca i experimentació, tot estimulant la necessitat d’escoltar i expressar tot fent possible la comunicació per a construir aprenentatges amb significat.
Partim de l’estímul de l’adult per abordar aspectes d’interès de l’entorn, per a donar modelatges i obrir el camí a l’expressió de l’interès individual i grupal.
Aquesta proposta que s’inicia al primer nivell d’Educació Infantil amb petites històries va prenent més protagonisme a cada nivell constituint el nucli motor del teixit d’aula. El teixit d’aula està configurat per tot allò que fa referència a la vida del grup (aniversaris, noticies personals, capsa de vida, assemblea…). Cada infant té un grup i un mestre de referència, la vida quotidiana a l’aula propicia espais de relació i comunicació, sent aquests moments de vida d’aula una font d’aprenentatges.
Entenem que aquesta proposta metodològica respon a les necessitats intel•lectuals de l’alumnat en la seva etapa madurativa i el dota de recursos per adaptar-se a un món canviant on és necessari, un bagatge competencial sòlid, i unes característiques personals que permetin saber-se adaptar, formar-se constantment i conviure i treballar amb altres persones .

Projecte de creació d’empreses

Un dels pilars metodològics de l’escola és el treball per Projectes. Per aquest motiu, al setembre de 2011, vam plantejar al Claustre de Mestres la possibilitat i idoneïtat de desenvolupar projectes de creació d’empresa a l’escola.
El projecte potencia el desenvolupament de l’esperit creatiu, innovador, l’autogestió, la iniciativa, la col•laboració, el treball en equip, la discussió, la possibilitat d’influir en l’entorn i ser partícips de canvis socials per aconseguir una societat de la innovació més rica i pròspera per a tothom.
Les empreses creades s’inspiren en el model de cooperativa catalana, per l’esperit de cooperació i treball en equip que les caracteritza. Els beneficis obtinguts de la venda d’aquests productes són recollits i entregats directament a la Comunitat de l’escola de Diacoye Banga a Senegal, per poder reconstruir una part de l’aulari d’Educació Infantil que està destrossat.
Dins els marc del currículum d’Educació Infantil amb el projecte de creació d’empresa ens plantegem desenvolupar especialment la capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa, però amb el treball globalitzat que duem a terme desenvolupem totes les capacitats citades al currículum: aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, aprendre a pensar i a comunicar i aprendre a conviure i habitar el món.
Dins el marc de l’Educació Primària, treballem específicament la competència d’autonomia i iniciativa personal, tot i que la creació de les empreses implica també el treball global de totes les competències del currículum: C. comunicativa lingüística i audiovisual (amb els espots publicitaris i la presa de decisions), C. artística i cultural (amb el disseny dels logotips i els productes o serveis), C. tractament de la informació i competència digital (amb la utilització del blog de l’escola i les TAC), C. matemàtica (amb els càlcul d’ingressos, costos i beneficis), C. aprendre a aprendre (aprendre a aprendre a innovar i crear un producte que pugui tenir sortida en el mercat), C. coneixement i interacció amb el món físic (mitjançant l’anàlisi i elecció de matèries primeres no contaminants i econòmicament rentables) i C. social i ciutadania (amb l’estudi de mercat sobre el públic objectiu i les diferents fases en disseny, producció i venda dels productes).

Mecanismes d’aprenentatge

ESPAIS D’APRENENTATGE, A INFANTIL I CICLE INICIAL

Educació Infantil: Aquesta organització ens permet dissenyar i organitzar entorns d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees d’Educació infantil i Primària, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats. Els espais han estat pensats per a respondre a l’estimulació de les diferents intel•ligències i capacitats. En el disseny dels espais es té en compte la teoria de les intel•ligències múltiples descrita per Gadner, que exposa que cada persona té algunes intel•ligències dominants a través de les quals som capaços d’entendre el món i interactuar-hi. L’escola ha de permetre que cada infant aprengui respectant el seu estil i les seves capacitats i que al mateix temps se li proporcionin experiències gratificants que estimulin totes les intel•ligències. Malgrat en cadascun dels espais l’activitat és relativament lliure, tot respectant les normes generals i compartides, els mestres estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els que es vol incidir i que són motiu d’observació, registre i avaluació. Es verbalitzen i es fan evidents objectius per tal que l’alumnat esdevingui protagonista del seu propi procés.

Cicle Inicial: A Cicle Inicial l’ús i utilització del Diari d’espais, crea i possibilita a l’infant la necessitat d’escriure i possibilita fer palesa aquesta conscienciació i per tant la possibilitat de convertir els aprenentatges en significatius ja que en ell s’integren, alhora, els aspectes cognitius, emocionals i conductuals.


PROPOSTES DE TREBALL, A CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

Aquesta pràctica ens permet el desenvolupament del currículum a cicle mitjà i superior, coherents amb el projecte de direcció i partint de les bases teòriques del Projecte Educatiu: visió sistèmica, ritmes i estils d’aprenentatge i participació activa. Les propostes de treball han de permetre el desenvolupament competencial de l’infant amb una mirada globalitzadora del currículum d’educació primària. El disseny de les propostes respon als següents criteris:

 • El nen o nena ha de tenir clar els objectius que es volen assolir.
 • En acabar la proposta ha de poder avaluar el seu propi treball.
 • Les activitats o propostes son obertes i no tenen una única solució.
 • L’abordatge de cada proposta respon als diferents ritmes o característiques personals.
 • Les capses poden contenir mesures d’ajut o propostes d’ampliació.
 • Hi ha recomanacions i/o indicacions del tipus d’agrupament que es requereix per a realitzar les propostes, malgrat aquestes tendiran a ser majoritàriament individuals.
 • Es procurarà que cada proposta es pugui abordar des de les diferents àrees.

Llengua Anglesa

english

Què és el Projecte PILLE, “Communication and Breakthrough”?
Aquest projecte pretén esdevenir una finestra oberta al món per als infants de l’escola. Dintre de la vivència en comunitat educativa, trobem vital el procés d’enculturació mitjançant els diferents llenguatges que cohabiten en el nostre dia a dia.
El llenguatge gestual, musical, matemàtic … i, per suposat, el coneixement de diferents llengües, que per a nosaltres ha d’exercir un paper dinamitzador de l’accés al coneixement de manera transversal a les diferents àrees d’aprenentatge, i la pròpia vida dins i fora de l’escola.
L’aprenentatge d’una o més llengües estrangeres ha esdevingut en les últimes dècades una necessitat de primer ordre per expandir les possibilitats de comunicació, de socialització, d’accés a la informació i per tant al coneixement i indubtablement, un requisit inexcusable de cara al món laboral.
Per afavorir l’assoliment d’aquest objectius de vida, avancem l’aprenentatge de la llengua anglesa a infantil (P3), i augmentem progressivament el número d’hores d’exposició a la llengua cada curs que avança. Interactuem lliurement des de l’exterior a través dels nostres espais web de centre (el blog d’anglès i la wikinista). Incorporem la llengua anglesa a l’aprenentatge de continguts
curriculars d’altres àrees segons la metodologia AICLE i gaudim de produccions artístiques, com ara obres de teatre i literatura en llengua anglesa.