Política de privacitat

Inici  >>  Política de privacitat

El web de l’Escola La Maquinista és gestionat conjuntament entre l’Escola La Maquinista i l’AMPA La Maquinista. L’objectiu del web i dels diferents blogs que hi pertanyen és el de donar a conèixer les activitats que es fan a l’escola, informar i fer difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que desenvolupen els alumnes del centre. El contingut és tant generat per l’Escola com per l’AMPA, i tota la informació es guarda en els sistemes gestionats conjuntament: blogs de WordPress, Flickr, Vimeo, Twitter.

És amb aquesta finalitat que l’AMPA pretén en aquests espais publicar imatges i vídeos –enregistrats pels docents del centre i/o pels membres de les diferents comissions de l’AMPA– en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, junt amb Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’AMPA i l’Escola han demanat i obtingut el consentiment als pares, mares o tutors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

 

Política de privacitat

L’AMPA La Maquinista informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació a través del lloc web “Escola La Maquinista”.

En aquest sentit, l’AMPA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

Recollida, finalitat i tractaments de dades

L’AMPA La Maquinista té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament dels formularis per correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, AMPA La Maquinista serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn AMPA La Maquinista informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: Publicació d’informació al butlletí, notificacions de creació de nou contingut als blogs, notificacions generals o particulars adreçades als pares dels alumnes, gestió de la relació amb l’AMPA i les activitats organitzades, atenció de les sol·licituds realitzades pels usuaris.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de l’AMPA La Maquinista, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’AMPA La Maquinista.

AMPA La Maquinista informa als usuaris que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal. En cas de que les dades siguin requerides per un tercer, aquestes no seran cedides sense un nou consentiment concret i explícit, que s’informarà en cada cas.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’AMPA La Maquinista, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: AMPA La Maquinista, C/ São Paulo, 1, 08030 de Barcelona, o un correu signat i adreçat a: ampa@escolalamaquinista.cat. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari.

La política de privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada el 4/5/2017